Innowacje społeczne

Wdrożenie w miastach inteligentnych i pilotażowych rozwiązań technologicznych, a także innowacji społecznych służą lepszemu zarządzaniu i organizacji tkanki miejskiej i w efekcie czynią miasto miejscem przyjaźniejszym do życia. Sprzyja to również rozwojowi technologii ICT i budowaniu społeczeństwa informacyjnego, co stymuluje dynamiczny rozwój społeczno-gospodarczy. Kluczowym uwarunkowaniem do sprawnego i efektywnego wdrażania w mieście rozwiązań smart jest budowa kapitału społecznego, którego fundamentem jest wspólnota, tożsamość i świadomość.

Miasto inteligentne to miasto świadomych swoich decyzji samorządowców i świadomych złożoności zachodzących procesów mieszkańców.

Rozwój technologiczny miasta w myśl zasady City as a Platform powinien skupić się na ścisłej współpracy podmiotów publicznych, prywatnych, uczelni wyższych w ramach jednego miejskiego ekosystemu innowacji oraz tworzyć warunki do wdrażania i testowania nowych technologii poprawiających jakość życia, przynosząc korzyści mieszkańcom. Dodatkowo powinien on wykreować platformę komunikacji na linii mieszkańcy–administracja samorządowa, dzięki której skuteczne będzie partycypowanie w procesach decyzyjnych i współodpowiedzialność za rozwój miasta zgodnie z ideą smart governance (inteligentnego zarządzania), spajającą miasto jako jeden system (organizm) za pośrednictwem czynnika ludzkiego i technologicznego.

Mieszkanki i mieszkańcy Lublina przy codziennych aktywnościach na placu Litewskim

Właściciel Rozwiązania:

Nextbike S.A
Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie
Wydział Zarządzania Ruchem i Mobilnością

„Lubelski Rower Miejski” – celem projektu była poprawa atrakcyjności turystycznej regionu poprzez stworzenie bezobsługowej sieci stacji rowerowych, zwiększenie dostępności do infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej oraz zwiększenie pozytywnego aspektu związanego z ochroną środowiska. Projekt oparty jest na systemie miejskich wypożyczalni rowerów. Stacje rozlokowane są na terenie całego miasta Lublin. Korzystanie z systemu jest proste, ponieważ wypożyczanie roweru odbywa się za pośrednictwem aplikacji mobilnej NextBike bądź przez wprowadzenie numeru roweru w postaci kodu QR do terminala wypożyczającego.

Właściciel Rozwiązania:

Wydział Zarządzania Ruchem i Mobilnością

„System Inteligentnego Zarządzania Ruchem (ITS)” jest częścią Zintegrowanego Systemu Miejskiego Transportu Publicznego. Nowoczesny system ułatwia przede wszystkim przejazd przez główne trasy komunikacyjne miasta. Ponadto system wykrywa zdarzenia drogowe i sugeruje kierowcom trasy objazdowe, a także dostarcza informacje o czasie potrzebnym na pokonanie danego odcinka drogi. System obejmuje aktualnie 93 skrzyżowań z sygnalizacją świetlną. Co stanowi 62% wszystkich węzłów w Lublinie. Rozwiązanie prócz poprawy efektywności i optymalizacji ruchu ogranicza uciążliwości komunikacyjne, zwiększa bezpieczeństwo uczestników ruchu oraz zmniejsza emisje zanieczyszczeń szkodliwych dla środowiska.

Stworzenie przyjaznej przestrzeni miejskiej, w tym zmniejszenia zatłoczenia oraz poprawa jakości powietrza, wymaga zmian w myśleniu i postrzeganiu mobilności codziennej. Służyć temu ma koncepcja tzw. mobilności wspóldzielonej zarówno w odniesieniu do carsharingu jak i mikromobilności (hulajnogi, skutery i rowery). W Lublinie od 2018 roku funkcjonują tego typu usługi, wśród których wyróznić należy:
Car-sharing – potocznie nazywany samochodami na minuty, jest coraz popularniejszą formą transportu w aglomeracjach i między miastami. Dzięki dużej dostępności samochodów, szybkiej rejestracji, łatwości obsługi oraz przystępnej cenie, carsharing stał się doskonałym uzupełnieniem komunikacji miejskiej i alternatywą dla posiadania prywatnego samochodu. Dzięki korzystnym regulacjom i korzystnym decyzjom carsharing ma szansę zastąpić wiele wysokoemisyjnych samochodów prywatnych, których import wciąż jest na niepokojąco wysokim poziomie.
Scooter-sharing – usługa udostępniania skuterów i hulajnóg elektrycznych, która cieszy się popularnością wśród mieszkańców miasta. Przemieszczanie się zarówno hulajnogą jak i skuterem umożliwia szybsze premieszczenie się po mieście z korzyścią dla środowiska.
Big-carsharing – usługa polegająca na wynajmie samochodów dostawczych na minuty. Aby wypożyczyć samochód należy pobrać aplikację na telefon i zarejestrować się. Potrzebne do tego będą prawo jazdy kategorii B i karta płatnicza, z którą powiązane będzie konto.

Właściciel Rozwiązania:

Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie

Podstawowym celem projektu był zrównoważony rozwój oraz poprawa konkurencyjności Lublina poprzez podniesienie jakości życia, włączając w to łatwość, z jaką mieszkańcy realizują swoje potrzeby codzienne, szybkość przemieszczania się w obrębie dzielnic miasta, a także wzrost konkurencyjności miejskich środków transportu względem samochodów prywatnych. Projekt polegał na przebudowie lub remoncie 41 zatok dla pojazdów komunikacji miejskiej, zakupie i montażu wiat przystankowych w ilości 128 szt. i 368 szt. słupków przystankowych, oraz stworzeniu podstaw systemu informacji pasażerskiej. W ramach systemu informacji pasażerskiej pojazdy komunikacji miejskiej zostały wyposażone w modemy GSM/GPRS, odbiorniki GPS oraz urządzenia do pomiaru liczby przewożonych pasażerów w pojazdach. Na części przystanków, głównie w węzłach przesiadkowych, zamontowane zostały tablice elektroniczne systemu dynamicznej informacji przystankowej. System z dynamiczną informacją dla pasażerów znajduję się na stronie internetowej – https://www.sip.ztm.lublin.eu/.

Właściciel Rozwiązania:

Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie

Celem projektu była poprawa mobilności miejskiej oraz zwiększenie wykorzystania niskoemisyjnego transportu miejskiego w obszarze przyszłego Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego (LOF). Przedsięwzięcie było projektem kompleksowym, obejmującym inwestycje infrastrukturalne, zakup taboru niskoemisyjnego (15 szt.) oraz rozbudowę systemu informacji pasażerskiej.

Właściciel Rozwiązania:

Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie

W ramach tego projektu w zakresie rzeczowym zaplanowany jest zakup 10 trolejbusów 18m z dodatkowym napędem, 20 szt. autobusów elekrycznych oraz 14 autobusów spełniających normy emisyjne EURO6. Dodatkowo przewidziana jest rozbudowa systemu dynamicznej informacji przystankowej na drogach objętych przedsięwzięciem oraz włączeniem ich do obecnie użytkowanego systemu a także budowa trakcji trolejbusowych w ciągu ul.: Chodźki, Smorawińskiego, Szeligowskiego, Choiny do gr. miasta, wraz z budową podstacji z dostosowaniem zarządzania mocą. W ramach projektu zaplanowane zostało również stworzenie nowego biletu elektronicznego wraz z odpowiednią infrastrukturą w postaci biletomatów stacjonarnych, terminali doładowujących, czytniki kontrolereskie, biletomaty mobilne oraz kasowniki EMV dla płatności zbliżeniowych. Nowy system biletowy będzie miał możliwość wprowadzenia degresywnej taryfy przystankowej (check in/out), oznaczo to, że pasażer zapłaci za tyle przystanków, ile przejechał.

Właściciel Rozwiązania:

Biuro Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych

Projekt będzie polegał na m.in. budowie wielofunkcyjnego obiektu Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego integrującego zbiorowy transport krajowy (ogólnokrajowy, regionalny, lokalny i międzynarodowy z miejską komunikacją zbiorową, miejscami postoju taxi, samochodów osobowych, rowerów itp. wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu (m.in. enerooszczędne oświetlenie, monitoring). Jednym z elementów projektu będzie instalacja i wdrożenie inteligentnych systemów transportowych (ITS), w szczególności systemów wykorzystujących technologie informacyjne i komunikacyjne, związane z pełną obsługą pasażera, w tym systemu informacji pasażerskiej i przystankowej. W ramach projektu przewidziano również budowę stanowisk do ładowania pojazdów komunikacji miejskiej oraz infrastrukturę parkingową Park&Ride, Bike&Ride. Celem głównym niniejszego projektu jest utworzenie multimodalnego węzła komunikacji publicznej integrującego różne rodzaje transportu zbiorowego w obszarze LOF.

Właściciel Rozwiązania:

Biuro Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie, Zarząd Dróg i Mostów Lublinie

Projekt polega na budowie/przebudowie zespołów przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego. Zaplanowane w projekcie zadania to m.in. budowę węzłów i przystanków przesiadkowych, parkingów P+R, B+R, K+R, stacji do ładowania autobusów elektrycznych. Realizacja projektu pozwoli na zwiększenie konkurencyjności transportu zbiorowego w stosunku do indywidualnego pod względem skrócenia czasu przejazdu, niezawodności odbywania podróży, bezpieczeństwa oraz dostępności dla osób z niepełnosprawnosciami. W ramach projektu wybudowanie zostanie 7 węzłów przesiadkowych, 4 obiekty P&R, 5 obiektów B&R, 5 obiektów K&R, 134 miejsca postojowe w obiektach P&R, 50 stanowisk postojowych w obiektach B&R, 15 obiektów dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, 146 energooszczędnych punktów świetlnych, 10 ładowarek dla autobusów elektrycznych. Z efektów realizacji projektu korzystać będą mieszkańcy miasta i LOF oraz os. przybywające do Lublina, m.in. studenci, mieszkańcy woj. i regionu, turyści i inwestorzy.

Właściciel Rozwiązania:

MPWiK

Projekt budowy elektrowni fotowoltaicznej na terenie Oczyszczalni Ścieków „Hajdów” objął instalację złożoną z 6552 paneli monokrystalicznych, rozmieszczoną na obszarze ok. 4 hektarów. Stalowa konstrukcja nośna o wadze blisko 102 ton dźwignie 118 ton ogniw fotowoltaicznych, obliczonych na moc szczytową 1998,36 kWp. Budowa elektrowni fotowoltaicznej jest kolejnym etapem realizacji strategii MPWiK zakładającej maksymalne wykorzystanie energii własnej. Już od 2000 roku firma wykorzystuje biogaz, pozyskiwany z fermentacji osadów ściekowych, do produkcji energii elektrycznej i cieplnej. Obecnie z biogazu oczyszczalnia uzyskuje rocznie energię elektryczną na poziomie ok. 10000 MWh. Po uruchomieniu elektrowni fotowoltaicznej energia ze źródeł własnych zaspokoi ok. 70 proc. ogólnego zapotrzebowania oczyszczalni na energię elektryczną.

Właściciel Rozwiązania:

MPWiK

„Zarządzanie siecią wodociągowo-kanalizacyjną: matematyczny model sieci” – w ramach projektu zostanie zbudowany model matematyczny sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej miasta Lublin w oparciu o oprogramowanie do modelowania hydraulicznego oraz dane informacji przestrzennej o ww. sieciach i ich technologicznych danych pomiarowych z charakterystycznych punktów sieci. Istotną częścią projektu jest rozbudowa systemu monitoringu pomiarów technologicznych (ciśnienia, przepływy, stan napełnienia kanałów sanitarnych, jakości ścieków). Sercem Centralnego Systemu Sterowania będzie system SCADA, umożliwiający wizualizację i sterowanie całością procesu produkcji wody oraz programowanie pracy urządzeń. Dla zapewnienia ciągłości działania i wysokiej dostępności system oparty będzie na serwerach pracujących redundantnie w rozproszonych lokalizacjach. System SCADA i metody gromadzenia informacji procesowych zostaną zaprojektowane i dostosowane do realizacji w niedalekiej przyszłości algorytmów sterowania automatycznego opartego na przechowywanych danych (Big Data).

Właściciel Rozwiązania:

Projekt obejmuje instalację nakładek wodomierzowych z modułami telemetrycznymi wyposażonymi w karty SIM z przypisanymi adresami IP. Moduły telemetryczne dokonują cyklicznej rejestracji danych (stan licznika wodomierza) i okresowo przesyłają zestaw danych do aplikacji webowej zainstalowanej na serwerze MPWiK. Aplikacja umożliwia dostęp do tych danych i dodatkowo ich analizę (np. alert o rozbiorach wody o charakterze awarii).

Właściciel Rozwiązania:

System ciepłowniczy zarządzany przez LPEC w ostatnim okresie podlegał intensywnym zmianom związanym z podłączaniem nowych odbiorców i potrzebą zasilenia nowych rejonów miasta. Wzrastały wymagania w zakresie optymalizacji i maksymalizacji możliwości wykorzystania istniejącego potencjału systemu oraz efektywnej i ekonomicznej jego rozbudowy. W celu zwiększenia optymalizacji pracy sieci ciepłowniczej zdecydowano się na podejście systemowe. System się składał z trzech modułów funkcjonalnych:

a) Modułu Offline – umożliwia on budowę i kalibrację w oparciu o dane systemów SCADA matematycznego modelu odwzorowującego w sposób możliwie najdokładniejszy fizyczne parametry elementów systemu ciepłowniczego.

b) Modułu Online – jest to moduł obliczeniowy do pracy w czasie rzeczywistym, symulacja stanu w stałych zdefiniowanych krokach czasowych (np. co godzinę) na bazie danych pobieranych na bieżąco z systemów SCADA, stała weryfikacja otrzymanych wyników obliczeń z rzeczywistymi danymi pobranymi z systemów telemetrii.

c) Optymalizatora temperatury – najbardziej nowatorski moduł optymalizujący efektywności pracy poprzez dynamiczne wyliczanie w trybie ciągłym (z złożonym krokiem czasowym np. 1 godziny) optymalnych parametrów zasilania tak, aby wszyscy odbiorcy otrzymali czynnik o właściwej temperaturze.

Właściciel Rozwiązania:

Kom-Eko

ekoAPP to aplikacja mobilna stworzona dla mieszkańców Lublina. Oprogramowanie ma na celu pomoc w gospodarowaniu odpadami. Za jej pomocą użytkownik będzie miał możliwość m.in. sprawdzenie terminu odbioru każdej z frakcji odpadów wraz z opcją automatycznego przypomnienia. ekoAPP umożliwi dodanie kilku lokalizacji, dzięki czemu użytkownicy będą mogli otrzymywać informacje dla kilku adresów w jednym miejscu. Aplikacja wspomaga również proces selektywnej zbiórki odpadów, odpowiadając na pytania związane z przypisaniem danego odpadu do właściwej frakcji. Nowe oprogramowanie wskaże także lokalizacje punktów selektywnej zbiórki odpadów. ekoAPP będzie funkcjonować w czterech sektorach miasta w następujących dzielnicach: Abramowice, Głusk, Dziesiąta, Kośminek, Bronowice, Kalinowszczyzna, Tatary, Hajdów-Zadębie, Felin, Ponikwoda, Węglin Północny, Węglin Południowy, Czuby Północne, Konstantynów, Sławinek, Szerokie, Rury.

Właściciel Rozwiązania:

Zespół Ośrodków Wsparcia w Lublinie
Centrum Teleopieki
Wydział Inicjatyw i Programów Społecznych

Zakładane na nadgarstek opaski życia to urządzenia służące do wzywania natychmiastowej pomocy w sytuacji zagrożenia życia, zdrowia lub bezpieczeństwa. Każda opaska posiada przycisk SOS do bezpośredniego połączenia z Centrum Teleopieki funkcjonującego 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Do zadań jego pracowników należy m. in. odbieranie alarmów z opaski, nawiązywanie kontaktu z seniorem, wezwanie pomocy, czy stałe monitorowanie stanu technicznego i poziomu naładowania opasek. Użytkownik opaski w sytuacji poczucia zagrożenia korzysta z przycisku SOS, a w przypadku np. omdlenia opaska łączy się z Centrum samoczynnie, informując
o zdarzeniu i miejscu pobytu osoby. Ponadto urządzenie umożliwia monitorowanie funkcji życiowych, posiada czujnik upadku, czujnik zdjęcia i założenia opaski, lokalizator GPS oraz pomiar poziomu ładowania baterii. Pierwsze opaski życia trafiły do mieszkańców Lublina już w 2019 roku. Do tej pory do z usługi skorzystało łącznie 1685 osób. Obecnie opaski są używane przez 836 osób.

Właściciel Rozwiązania

Wydział Strategii i Przedsiębiorczości

Z końcem 2020 roku upływa okres obowiązywania aktualnej Strategii Rozwoju Lublina, najważniejszego dokumentu zarządczego, będącego syntezą wyobrażeń o przyszłości miasta. Lublin stoi dziś przed kolejnym wyzwaniem związanym z formułowaniem wizji rozwoju na kolejne lata.

Odpowiedzią na to wyzwanie jest projekt „Wymyślmy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną Strategię Lublin 2030”, którego celem jest opracowanie dokumentu programującym rozwój miasta w 10-letniej, wielowymiarowej perspektywie przy jednoczesnej zmianie dotychczasowej formuły tworzenia tego typu opracowań na model w całości partycypacyjny.

Nowa koncepcja dokumentu strategicznego zakłada, że kluczowa idea oraz oś całego procesu to właśnie partycypacja społeczna oraz zaangażowanie obywateli miasta w jak największej i możliwie zróżnicowanej grupie. Proces polegać będzie na wspólnej pracy nad formułowaniem dokumentu Strategii Lublin 2030 przy pomocy różnorodnych technik i metod partycypacyjnych dobranych odpowiednio do wybranego obszaru tematycznego tak, aby były one jak najbardziej efektywne i ogólnodostępne, unikając przy tym ograniczej np. kompetencyjnych.

Proces partycypacyjny będzie podzielony na dwa główne etapy. Pierwszy etap w procesie budowania Strategii Lublin 2030 polega na zebraniu opinii na temat pomysłów, potrzeb i kluczowych wyzwań w zarządzaniu miastem. W ramach tego etapu zorganizowano cykl spotkań z mieszkańcami w dzielnicach Lublina, cykl spotkań konsultacyjnych, przeprowadzono warsztaty przyszłości, gier terenowych, maratony projektowania inteligentnych usług ,inne działania animacyjne oraz badania społeczne. Drugi etap to analiza zebranych materiałów z działań badawczych i partycypacyjnych, które staną się inspiracją dla dalszych prac Tematycznych Grup Roboczych tworzonych przez mieszkanki i mieszkańców, ekspertki i ekspertów dziedzinowych oraz praktyków zajmujących się zagadnieniami rozwoju miast na poziomie lokalnym. Korzystając z wypracowanej wcześniej analizy problemów mieszkanki i mieszkańcy wraz z ekspertkami i ekspertami, ambasadorami, społecznikami i zespołem projektowym zajmą się wyznaczeniem potencjałów, dopracowywaniem priorytetów i ustaleniem najważniejszych kwestii, jakimi powinno zająć się miasto.

Finalny dokument Strategii powstanie w oparciu o wnioski, materiały i raporty stworzone na wcześniejszych etapach, dodatkowo zweryfikowany merytorycznie przez ekspertów, a następnie zaakceptowany przez społeczeństwo. Tak przyjęta w ten sposób Strategia Rozwoju Lublina na lata 2021-2030 będzie trwałym i namacalnym rezultatem zaangażowania lublinian ale również narzędziem zarządzania przyszłością miasta.

Właściciel Rozwiązania:

Biuro Partycypacji Społecznej

Panel obywatelski to technika podejmowania ważnych dla miasta decyzji przy współudziale mieszkańców i mieszkanek. Jest to forma demokracji deliberacyjnej. Na jej specyfikę składa się kilka czynników.

Przede wszystkim, uczestnicy panelu są wyłaniani losowo. W losowaniu uwzględnia się kryteria demograficzne, takie jak: miejsce zamieszkania (dzielnica), płeć, grupa wiekowa i poziom wykształcenia. Pozwala to na demograficzne odzwierciedlenie miasta i stworzenie reprezentatywnej grupy mieszkanek i mieszkańców, którzy stanowią tzw. „miasto w pigułce”. Każda osoba, która zostanie wylosowana i potwierdzi chęć uczestnictwa w panelu dostaje wynagrodzenie za swoja pracę nad rekomendacjami dla miasta.

Paneliści i panelistki spotykają się kilkukrotnie w zależności od potrzeb procesu i rozległości tematu panelu. Pierwsza część spotkań ma zawsze charakter edukacyjny, gdzie uczestnicy i uczestniczki otrzymują informacje na temat pytania zadanego panelowi. Pozwala to na uczestnictwo w panelu osobom, które nie mają specjalistycznej wiedzy na dany temat, nikt nie jest wykluczony, każdy dostaje te same podstawy edukacyjne i jest na podobny poziomie poznawczym. Podczas spotkań edukacyjnych głos zabierają eksperci i ekspertki z danej dziedziny oraz strony czyli osoby reprezentujące organizacje pozarządowe, które zgłosiły się do wystąpienia w ramach otwartego naboru. Podczas tej części panelu uczestnicy i uczestniczki mają możliwość zadawania pytań osobom występującym oraz krótkich dyskusji w swoim gronie. Druga część spotkań jest deliberacyjna (dyskusyjna). Paneliści i panelistki debatują nad rozwiązaniami (rekomendacjami) pod okiem neutralnych facylitatorów (moderatorów). Celem tych spotkań jest przygotowanie przez panelistów i panelistki rekomendacji dla władz miasta dotyczących omawianego tematu.

Do zajęcia się tematem poprawy jakości powietrza w Lublinie zaproszona została, w ramach panelu obywatelskiego, grupa 60 mieszkańców oraz 12 osób w charakterze panelistów rezerwowych. Zakres tematyki panelu obejmował kwestie ogrzewania, transportu oraz planowania przestrzennego. Zaproszenia do udziału zostały wysłane do 12 tysięcy lublinian. Do udziału wylosowano 440 kobiet i 312 mężczyzn ze wszystkich dzielnic Lublina, w czterech kategoriach wiekowych. Panel spotykał się przez sześć sobót. Przez pierwsze trzy spotkania paneliści zapoznawali się z tematem, słuchając wystąpień eksperckich oraz stanowisk przedstawicieli organizacji pozarządowych, następnie wypracowywane były rekomendacje. Z około 250 propozycji rekomendacji 55 uzyskało poparcie na poziomie, co najmniej 80 procent, co oznacza, że są one wiążące dla władz Lublina.

Właściciel Rozwiązania:

Wydział Strategii i Przedsiębiorczości

Badania w ramach projektu Foresight Lublin 2050 rozpoczęły się w kwietniu 2017 r. Konsultacje społeczne były jednym z najważniejszych elementów procesu Foresight Lublin 2050. Zebrały one głosy mieszkańców Lublina, ich opinie na temat wyznaczonych osi rozwoju i pomysłów na przyszłość miasta. Bez poznania potrzeb i problemów mieszkańców oraz osób funkcjonujących w Lublinie, na co dzień, nie byłoby możliwe skuteczne planowanie strategiczne. Głównym celem konsultacji społecznych było przede wszystkim zaangażowanie przedstawicieli grup interesariuszy aktywnych w Lublinie tak, aby wypowiedzieli się na temat przyszłości miasta oraz kierunku, w którym powinno się rozwijać. Same konsultacje miały dwukierunkowy charakter z uwagi na to, że podczas pozyskiwania informacji od mieszkańców, jednocześnie informacje te były upowszechniane wśród interesariuszy. W konsultacjach społecznych wzięło udział ok. 2500 osób. Charakter konsultacji opierał się na kryterium jakościowym. W wyniku przeprowadzonych konsultacji społecznych oraz paneli eksperckich wypracowano scenariusze przyszłości dla miasta Lublin w ramach raportu Foresight Lublin 2050.

Właściciel Rozwiązania:

Biuro Partycypacji Społecznej

„Budżet Obywatelski” – nazwany także budżetem partycypacyjnym, to demokratyczny proces dyskusji i podejmowania decyzji, w którym każdy mieszkaniec może zadecydować, w jaki sposób lub na jaki cel zostaną wydane pieniądze stanowiące cześć budżetu miejskiego. Innymi słowy jest to instrument uczestnictwa obywateli w procesie decydowania o publicznych pieniądzach, gdzie prawo do podejmowania decyzji przysługuje wszystkim mieszkańcom. Budżet partycypacyjny uważa się za jeden z najbardziej skutecznych instrumentów zwiększania uczestnictwa mieszkańców we wspólne sprawy. Oprócz bezpośredniego skutku, jakim jest zrealizowanie konkretnych inwestycji wybranych przez mieszkańców podczas głosowania powszechnego, stosowanie tej techniki przynosi również stopień zaufania do władz lokalnych.

Właściciel Rozwiązania:

Biuro Partycypacji Społecznej

„Zielony Budżet Partycypacyjny” – Lublin jest pierwszym miastem w Polsce, które wprowadziło Zielony Budżet. Każdy mieszkaniec miasta może, dzięki niemu, mieć wpływ na tworzenie nowych terenów zieleni lub rewitalizację istniejących. Program ma za zadanie wpłynąć na poprawę jakości życia mieszkańców oraz funkcjonalności terenów zielonych znajdujących się w naszym mieście. Opiekę nad realizacją Zielonego Budżetu sprawuje Biuro Miejskiego Architekta Zieleni, wspierane przez inne wydziały Urzędu Miasta Lublin oraz Zarząd Dróg i Mostów. Zgłaszane pomysły na zagospodarowanie przestrzeni Lublina w początkowej fazie przechodzą ocenę formalną, w ramach, której sprawdzona zostaje np. własność gruntów, na których są zlokalizowane są projekty, możliwość realizacji w ciągu jednego roku budżetowego. W kolejnym kroku komisja ekspertów z zakresu zieleni i architektury krajobrazu wyłania najlepsze projekty.

Właściciel Rozwiązania:

Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie

Lubelska Karta Miejska jest jednym z elementów nowego systemu Lubelskiego Biletu Karty Aglomeracyjnej (LUBIKA), w ramach którego powstają powstają nowoczesne rozwiązania i metody pobierania opłat. Sama karta miejska jest programem lojalnościowym dla mieszkańców Lublina. Posiadanie Lubelskiej Karty Miejskiej uprawnia do korzystania z ulg, rabatów i zniżek na miejskie usługi i produkty oferowane przez partnerów w takich obszarach jak: komunikacja miejska, Strefa Płatnego Parkowania, kultura, sport, rekreacja, oświata, zdrowie, gastronomia, handel oraz usługi.

Właściciel Rozwiązania:

Wydział Planowania

W 2019 r. Urząd Miasta Lublin we współpracy z firmą SHH Sp. z o.o., przystąpił do rozbudowy Systemu Informacji Przestrzennej w zakresie pokazywania danych 3D. W ramach działań powstał geoportal 3D, który udostępnia trójwymiarowe wizualizacje obiektów miejskich, ukształtowania terenu, warstw zieleni i zjawisk przestrzennych, czy to poprzez modele 3D, chmurę punktów czy też model siatkowy (mesh). Rozwiązanie to przyczyniło się do możliwości tworzenia wieloaspektowych analiz 3D i opartych na nich opracowań tematycznych. Jednostki miejskie, mieszkańcy, pracownie architektoniczne i inwestorzy mogą korzystać z wielu funkcjonalności platformy, w tym z analiz urbanistycznych dzięki specjalnie dedykowanym tym celom narzędziom.

Model 3D oparto na międzynarodowym standardzie CityGML 2.0, w którym również zostały wykonane modele w ramach projektu CAPAP. Oficjalne udostepnienie portalu dla interesariuszy nastąpiło na przełomie lutego i marca br. Innowacyjność rozwiązania polega na zapewnieniu ciągłej aktualizacji obiektów modelu zgodnie ze stanem Ewidencji Gruntów i Budynków oraz postępem prac inwentaryzacyjnych (fotogrametria, dane LIDAR itp.).

Model 3D dla Lublina jest kolejnym działaniem, którego głównym celem jest zwiększenie dostępności cyfrowej dla mieszkańców. Zwiększanie dostępności oraz transparentności za pośrednictwem narzędzi cyfrowych w Lublinie jest wyrazem realizowania rzeczywistej strategii rozwoju zgodnie z paradygmatem Human Smart Cities.

Model dostępny jest pod adresem www.lublin3d.lublin.eu.

Właściciel Rozwiązania:

Wydział Informatyki i Telekomunikacji (+ wkład danych z innych Wydziałów UML)

„Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin” to projekt mający na celu rozbudowę Systemu Informacji Przestrzennej, wprowadzenie nowych e-usług dla mieszkańców i przedsiębiorców oraz uporządkowanie zakresu danych dostępnych w Urzędzie Miasta Lublin i udostępnieniu ich dla szerokiej grupy odbiorców.

Projekt zakłada stworzenie m.in. nastepujących systemów składowych:

a) Portal partycypacyjny – w którym będzie możliwe aktywne partycypowanie mieszkańców Lublina. System umożliwi udział i dostęp do wszystkich procedur i narzędzi z zakresu: Budżetu Obywatelskiego, Budżetu Zielonego, inicjatyw lokalnych, konsultacji społecznych oraz składania wniosków/uwag. Panel będzie umożliwiał składanie projektów do Budżetu Obywatelskiego, wniosków w ramach inicjatywy lokalnej oraz wniosków i uwag do miejscowych planów oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego planowania przestrzennego.

b) Moduł Open Data – będzie to portal, z którego mieszkańcy i interesariusze będą mogli pobrać dane z baz danych Urzędem Miasta Lublin w formie łatwej do dalszego przetwarzania, na potrzeby analiz i użycia w systemach informatycznych. Całość będzie kompatybilna z krajową platformą danych https://danepubliczne.gov.pl/

W ramach projektu planowane jest również utworzenie Contact Center – platformy pomiędzy Urzędem Miasta Lublin a interesariuszami, wykorzystującej różne formy kontaktu: telefon, sms, chat, newsletter, aplikacje webowe. Rozwiązanie to stanowi odpowiedź na zapotrzebowanie mieszkańców w zakresie e-usług i stworzenie standardów w zarządzaniu relacją na linii miasto – mieszkańcy

OPIS skrócony: projekt polega m.in. na rozbudowie istniejących systemów teleinformatycznych. Podstawowe kierunki rozwoju systemu obejmują: rozbudowę Systemu Informacji Przestrzennej, wdrożenie platformy otwartych danych, uruchomienie platformy e-usługi do zarządzania relacjami z klientami Contact Center. Projekt przewiduje powstanie aplikacji w postaci: modułu zarządzania energią, panelu partycypacyjnego, modułu analitycznego, modułu open data.

Właściciel Rozwiązania:

Na początku: Stowarzyszenie Homo Faber (administrator), następnie Kancelaria Prezydenta

„Platforma Naprawmy To” – jest serwisem, który umożliwia swoim użytkownikom zgłaszanie problemów zaobserwowanych w ich najbliższym otoczeniu w przestrzeni publicznej. Podstawową funkcją serwisu jest zaznaczanie lokalizacji problemu na mapie, dodawanie jego opisu oraz możliwość poinformowania o zgłoszeniu odpowiednie instytucje odpowiedzialne za rozwiązywanie określonych kategorii spraw. Same sprawy zostały podzielone na takie kategorie jak: infrastruktura, bezpieczeństwo, przyroda, budynki i inne. Narzędzie pozwala szybko i sprawnie identyfikować problemy pojawiające się w różnych obszarach funkcjonowania miasta. Żaden urząd nie byłby w stanie samodzielnie realizować tego typu działań ze względu na koszty – wymagałoby to delegowania dziesiątek pracowników, którzy objeżdżaliby miasto, wyszukując obszarów do naprawy. Dlatego praca wykonywana przez mieszkańców przy pomocy „Platformy Naprawmy To” jest z punktu widzenia urzędu bezcenna.

Właściciel Rozwiązania:

Wydział Planowania

Projekt polegał na opracowaniu i wdrożeniu Systemy Informacji Przestrzennej dla miasta Lublin poprzez stworzenie bazy danych przestrzennych, zakup odpowiedniej infrastruktury informatycznej oraz utworzenie dedykowanych aplikacji do obsługi serwisu. Sama baza danych przestrzennych składa się z zeskanowanych operatów geodezyjnych (ponad milion stron). Projekt był realizowany we współpracy z województwem Lubelskim.
Sam System Informacji Przestrzennej składa się z następujących komponentów:

a) TurboEwid – aplikacja pozwalająca na ewidencję gruntów i budynków zawierająca mapę zasadniczą, ewidencję miejscowości, ulic i adresów. Moduł pozwala na prowadzenie spraw Wydziałów Urzędu Miasta: Geodezji, Architektury i Budownictwa, Gospodarowania Mieniem oraz Planowania.

b) InterEwid – jest to wewnętrzy geoportal dla Urzędu Miasta Lublin, pozwalający wyświetlać dane na war-stwach tematycznych. Umożliwia prowadzenie rejestrów Wydziałów Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej, Kultury, Sportu i Turystyki, Organizacji Urzędu oraz Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków.

c) WebEwid – jest to portal dla geodetów i interesantów Urzędu Miasta Lublin. Umożliwia wyświetlanie danych na warstwach tematycznych oraz zamawianie materiałów geodezyjnych za pośrednictwem Internetu.

d) Geoportal Miejski – jest to moduł przeznaczony dla wszystkich zainteresowanych. Umożliwia wyświetlanie danych przestrzennych na kilku serwisach tematycznych: ogólnomiejski, wyborczy, historyczno–turystyczny, przyrodniczy, inwestycji miejskich, planowania przestrzennego oraz eksperckiego. Portal pozwala również na dokonywanie prostych pomiarów oraz wstawienia kodu mapy na własną stronę internetową, a także identyfikację obiektów na mapie.

Właściciel Rozwiązania:

Wydział Informatyki i Telekomunikacji, Wydział Oświaty i Wychowania, Lubelskie Centrum Ekonomicznego-Administracyjnego Oświaty (LCEAO)

Zintegrowany system informatyczny stanowi kompleksowe, nowoczesne rozwiązanie dla oświaty w Gminie Lublin. Głównym celem projektu jest zwiększenie wykorzystania technologii informacyjno – komunikacyjnych w administracji publicznej oraz wzmocnienie rozwoju e-usług publicznych w dziedzinie oświaty.

Projekt zakłada wdrożenie centralnego systemu do kompleksowej obsługi gminnych jednostek oświatowych, w tym: uruchomienie funkcji wspomagających zarządzanie oświatą w sferze organizacyjnej i dydaktycznej, rozwój e-usług, rozbudowę istniejącego systemu finansowo-księgowego KSAT2000i zintegrowanego z systemem obiegu spraw i dokumentów Mdok, podłączenie jednostek oświatowych do miejskiej szerokopasmowej sieci szkieletowej.

Ponadto w ramach projektu realizowana jest dostawa urządzeń sieciowych do szkół, podłączenie jednostek oświatowych do miejskiej sieci szerokopasmowej, zakup infrastruktury serwerowej (w ramach projektu została rozbudowana infrastruktura Miejskiego Centrum Przetwarzania Danych na potrzeby uruchomienia systemów oświatowych) oraz realizowane jest wdrożenie i utrzymanie Systemu Ochrony Antywirusowej w Gminie Lublin.

Centralnym modułem systemu oświatowego jest system internetowy, który pozwoli na udostępnienie szerokiego zakresu usług publicznych dla ucznia, rodzica i nauczyciela. System jest podzielony na określone obszary funkcjonalne, dedykowane dla odpowiednich użytkowników np. e-dziennik, nabór do przedszkoli i szkół, obsługa awansu zawodowego nauczycieli, obsługa wniosków o stypendia.

Właściciel Rozwiązania:

Gmina Lublin

Projekt zakładał zbudowanie u partnerów i uczestników in-westycji infrastruktury sieciowej, serwerowej, bazodanowej,
a także pracowni digitalizacji. W wyniku realizacji projektu powstała światłowodowa infrastruktura sieciowa łącząca zasoby teleinformatyczne partnerów z siecią należącą do Gminy Lublin. Wybudowana infrastruktura zapewni sprawne funkcjonowanie rozproszonego systemu bazodanowego oraz umożliwi scentralizowanie systemu backupu. Centralnym punktem sieci będzie serwerownia Gminy Lublin.

Kluczowym elementem Lubelskiej Biblioteki Wirtualnej (LBW) jest portal centralny z osobnymi instancjami dla partnerów. Wyszukiwarka portalu LBW pomaga rozwijać, zawężać i kon-kretyzować wyniki wyszukiwania oraz proponuje inteligentne filtry, podpowiedzi i sugestie. Ponadto system umożliwia wprowadzanie przez użytkowników własnych deskryptorów (tzw. tagów), ocenianie i pisanie recenzji. W ramach projektu wybudowane zostały u lokalnych partnerów pracownie digita-lizacji wyposażonych w systemy do skanowania i obróbki gra-ficznej oraz zainstalowano serwery i macierze do przechowy-wania dokumentów i aplikacji.

Właściciel Rozwiązania:

Wydział Informatyki i Telekomunikacji

„Free WiFi in Lublin bezpłatny miejski Internet w Lublinie” – projekt został zgłoszony za pośrednictwem Budżetu Obywatelskiego w 2014 r. Po pozytywnej ocenie projektu został on poddany pod głosowanie mieszkańców. Free WiFi in Lublin uzyskało największą liczbę głosów, przez co rozpoczęły się prace związane z zaprojektowaniem sieci miejskiej. W całym procesie wdrożenia funkcjonowała współpraca na linii osoby zgłaszającej projekt, mieszkańców, Urzędu Miasta oraz Wydziału Informatyki i Telekomunikacji. Proces wyznaczenia lokalizacji i rozmieszczenia urządzeń był konsultowany z samymi mieszkańcami, dzięki czemu udało się rozlokować punkty dostępowe w najbardziej aktywne przestrzenie publiczne.

Właściciel Rozwiązania:

Wydział Gospodarki Komunalnej

W ramach tego działania w mieście Lublin w rejonach Bystrzycy zainstalowano 3 inteligentne ławki. Ławki solarne są wyposażone są w dwie ładowarki indukcyjne i dwa wyjścia USB, dzięki którym można naładować urządzenie mobilne, takie jak telefon, tablet czy laptop. Ławki zapewniają również bezpłatny transfer Wi-Fi. Inteligentne ławki są ekologiczne – nie potrzebują zewnętrznego zasilania. Wbudowane akumulatory ładowane są przez moduły solarne. Z ławki można korzystać zarówno w dzień, jak i nocą. Dodatkowo przy ławkach zostały zainstalowane kosze na śmieci wyposażone w czujniki informujące służby miejskie o ich przepełnieniu i konieczności opróżnienia.