Wskaźniki miasta inteligentnego

Ważne jest, by wdrażane działania z kategorii „smart” służyły podnoszeniu jakości życia mieszkańców. Zbadaniu wpływu wdrażanych projektów służą licznie opracowywane raporty. Odpowiednio dobrane wskaźniki i ich skrupulatna analiza pozwala zidentyfikować mocne i słabe strony miasta, a tym samym wskazać braki i główne kierunki działań. Konsekwencją przyjętej polityko rozwoju było wdrożenie w Lublinie między innymi normy ISO 37120, która pozwala na ocenę rezultatów działań zrealizowanych w mieście oraz stopnia ich efektywności. Dodatkowym jej atutem – oprócz diagnozy rozwoju miasta – jest jednolity, przyjęty na całym świecie sposób raportowania, który umożliwia benchmarking miast.

W 2022 r. upłynęła data obowiązywania uzyskanego przez Gminę Lublin Certyfikatu zarządzania usługami miejskimi i jakością życia. Nie zakończyło to jednak procesu monitorowania rozwoju obszaru smart city w Lublinie. Z wynikami monitoringu można zapoznać się w corocznych raportach Wskaźników usług miejskich i jakości życia zgodnych z metodologią PN-ISO 37120:2015-03 dostępnych poniżej.

Norma PN-ISO 37120:2015-03 – (Zrównoważony rozwój społeczny: wskaźnik dla usług miejskich i jakości życia)

Certyfikat zgodności z Polską Normą PN-ISO 37120: 2015-03 Zrównoważony rozwój społeczny – Wskaźniki usług miejskich i jakości życia jest jednocześnie pierwszym wydanym przez Polski Komitet Normalizacyjny (PKN). Opublikowana w maju 2014 r. przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną w Genewie Norma ISO 37120 ma za zadanie wspierać miasta w efektywnym zarządzaniu poprzez zdefiniowanie i określenie transparentnej metodologii obliczeń dla 100 wskaźników określających rożne aspekty funkcjonowania miasta. Wskaźniki te zostały jednoczenie uporządkowane w 17 kategoriach, związanych z zagadnieniami takimi jak: gospodarka, edukacja, środowisko, finanse, zdrowie, bezpieczeństwo, transport, rekreacja, energetyka. Miasto Lublin zdobyło certyfikat za zgodność metod pomiaru z Normą ISO 37120 dla aż 96 ze 100 wskaźników. Było to możliwe dzięki trwającym kilka miesięcy pracom, które rozpoczęły się od dokładnej analizy metodyki opisanej w normie oraz określeniu źródeł danych do przeprowadzenia niezbędnych obliczeń. Ten najdłuższy etap zakończony stworzeniem raportu zrównoważonego rozwoju został przeprowadzony przez Wydział Strategii i Przedsiębiorczości i nie udałby się bez bardzo dobrej współpracy pozostałych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Lublin oraz podmiotów zewnętrznych.

Certyfikat ISO 37120 niesie dla Lublina ogromne korzyści wynikające z przejrzystego oraz jednolitego sposobu monitorowania i raportowania stanu rozwoju miasta.  Przyczyni się do zwiększania zaufania mieszkańców miasta i może zwiększyć ich zaangażowanie w partycypacji procesów zarządzania miasta. Definiuje obszar związany z miastami „smart”, który do tej pory jest często nadużywany. Pozwala w łatwy sposób zdobyć interesariuszom przekrojową wiedzę o mieście i jakości życia mieszkańców. Posiadanie certyfikatu ISO 37120 wzmocni wiarygodność miasta wśród inwestorów, a także będzie miało znaczenie w staraniach o fundusze europejskie. Norma ISO 37120 umożliwia również porównywanie danych na przestrzeni czasu lub pomiędzy innymi miastami na całym świecie. W Polsce jak dotychczas normę wdrożyły: Gdynia, Gdańsk oraz Kielce. Certyfikat dla Lublina ważny jest przez 3 lata od daty wydania.

„Lublin. Wskaźniki usług miejskich i jakości życia zgodne z metodologią PN-ISO 37120:2015-03” to druga odsłona raportu stanowiącego zestawienie wskaźników statystycznych zgodnych tzw. normą „smart city”.

W raporcie znajdują się dane dla ponad 100 wskaźników, określających różne aspekty funkcjonowania miasta, zgrupowanych w 17 kategoriach, takich jak np. gospodarka, edukacja środowisko, finanse, transport czy energetyka, w latach 2016–2020. Z uwagi na przyjętą metodologię niniejszy dokument nie ma charakteru analitycznego, lecz jest statystycznym zestawieniem danych dla Lublina w zakresie rozwoju obszaru smart city.