Smart City Lublin

Idea Smart City w Lublinie oraz proces podnoszenia inteligencji miasta rozpoczął się od przyjęcia i wdrażania Strategii Lublin 2020. Strategia dała fundamenty pod stworzenie własnego inteligentnego modelu rozwoju miasta. Politykę smart city opartą na implementacji nowoczesnych rozwiązań teleinformatycznych w zarządzaniu infrastrukturą miejską – mającą na celu optymalizację wydatków i redukcję kosztów – w połączeniu z dbałością o środowisko naturalne należy ubogacać przez cieszące się dużym zainteresowaniem projekty partycypacyjne i otwieranie danych miejskich. W Lublinie koncepcja smart city realizowana jest zgodnie z generacją smart city 3.0, w której mieszkańcy współtworzą miasto i mają realny wpływ na podejmowanie decyzji.

więcej

Innowacje miejskie

Wdrożenie w miastach inteligentnych i pilotażowych rozwiązań technologicznych, a także innowacji społecznych służą lepszemu zarządzaniu i organizacji tkanki miejskiej i w efekcie czynią miasto miejscem przyjaźniejszym do życia. Sprzyja to również rozwojowi technologii ICT i budowaniu społeczeństwa informacyjnego, co stymuluje dynamiczny rozwój społeczno-gospodarczy. Kluczowym uwarunkowaniem do sprawnego i efektywnego wdrażania w mieście rozwiązań smart jest budowa kapitału społecznego, którego fundamentem jest wspólnota, tożsamość i świadomość. Miasto inteligentne to miasto świadomych swoich decyzji samorządowców i świadomych złożoności zachodzących procesów mieszkańców.

więcej

Transformacja cyfrowa

Każdego dnia miasta gromadzą i przetwarzają ogromne ilości danych cyfrowych. Wykorzystane w należyty sposób usprawniają proces podejmowania decyzji i świadczenia usług. Należy, zatem zapewnić ich bezpieczeństwo i prywatność. Rolą samorządu jest podejmowanie działań na rzecz wspierania inicjatyw zapewniających lepsze wykorzystanie, przejrzystość i zarządzanie danymi w celu jeszcze lepszego projektowania rozwiązań podnoszących, jakość życia w miastach.

więcej

Wskaźniki miasta inteligentnego

Ważne jest, by wdrażane działania z kategorii „smart” służyły podnoszeniu jakości życia mieszkańców. Zbadaniu wpływu wdrażanych projektów służą licznie opracowywane raporty. Odpowiednio dobrane wskaźniki i ich skrupulatna analiza pozwala zidentyfikować mocne i słabe strony miasta, a tym samym wskazać braki i główne kierunki działań. Konsekwencją przyjętej polityko rozwoju było wdrożenie w Lublinie między innymi normy ISO 37120, która pozwala na ocenę rezultatów działań zrealizowanych w mieście oraz stopnia ich efektywności. Dodatkowym jej atutem – oprócz diagnozy rozwoju miasta – jest jednolity, przyjęty na całym świecie sposób raportowania, który umożliwia benchmarking miast.

więcej

Networking

Lublin jest miastem otwartym, dobrze skomunikowanym z otoczeniem, posiadającym rozbudowane relacje zewnętrzne. Lublin jest miastem otwartym kulturowo na budowanie więzi regionalnych i metropolitalnych, jest także otwarty na mieszkańców i swoich interesariuszy. Działania zmierzające do sieciowania się miasta w skali międzynarodowej w obszarze tematycznym smart city pozwalają na przekazywanie informacji, wiedzy oraz promocji miasta.

więcej

Chcesz dowiedzieć się więcej o Lublinie? Wejdź na biznes.lublin.eu