Transformacja cyfrowa

Każdego dnia miasta gromadzą i przetwarzają ogromne ilości danych cyfrowych. Wykorzystane w należyty sposób usprawniają proces podejmowania decyzji i świadczenia usług. Należy, zatem zapewnić ich bezpieczeństwo i prywatność. Rolą samorządu jest podejmowanie działań na rzecz wspierania inicjatyw zapewniających lepsze wykorzystanie, przejrzystość i zarządzanie danymi w celu jeszcze lepszego projektowania rozwiązań podnoszących, jakość życia w miastach.

Portal Otwarte Dane miasta Lublin to stale rozbudowywane repozytorium wiedzy oparte na danych tworzonych i przetwarzanych przez samorząd miasta oraz podległe mu jednostki. Odbiorcami korzystającymi z danych publicznych, obecnie i docelowo, są wszyscy zainteresowani wykorzystywaniem danych publicznych, tj.: zarówno osoby fizyczne jak i przedsiębiorstwa, jednostki administracji publicznej, organizacje pozarządowe, podmioty nauki, kultury i inni.

Z otwartych danych można korzystać bez ograniczeń. Należy jednak poinformować o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji od dostawcy danych. Zasoby uszeregowane są w grupy tematyczne porządkujące zgromadzone informacje. W ich ramach wyróżnić można: dane o wysokiej wartości, których wykorzystywanie wiąże się z istotnymi korzyściami dla społeczeństwa, środowiska i gospodarki oraz dane dynamiczne, czyli dane podlegające częstym aktualizacjom lub aktualizacjom w czasie rzeczywistym (np. dane środowiskowe, dane wygenerowane przez czujniki, dane o ruchu).

Udostępniane tu informacje mogą posłużyć do prowadzenia analiz, badań lub być wykorzystane na potrzeby rozwiązań sztucznej inteligencji.

Geoportal Miejski to interaktywna mapa miasta, służąca do pozyskiwania, przetwarzania i udostępniania danych geodezyjnych, geograficznych czy informacyjnych. Aplikacja uruchamia się stroną startową, z informacjami o zasadach korzystania z geoportalu. Tu deklarujemy swój status prawny. Następnie można dokonać wyboru jednego z serwisów, z którego na początku będziemy chcieli skorzystać. Każdy serwis ma inny zestaw danych np. mapa miasta, planowanie przestrzenne, mapa rowerowa, mapa turystyczna. W zakładce warstwy odnaleźć można różne podkłady mapowe (np. ortofotomapy) oraz dane informacyjne. Identyfikacja obiektów na mapie odbywa się poprzez kliknięcie w punkt, można również szybko odszukać działkę lub adres korzystając z odpowiednich przycisków, a także obliczyć długość trasy lub powierzchnię. Istnieje także możliwość wydruku skomponowanej przez siebie mapy wraz z ustawieniami dodatkowych parametrów.

Geoportal miejski - grafika z mapą miasta Lublin w tle

Lublin 3D to interaktywna mapa Lublina rozszerzająca funkcjonalność Geoportalu o dodatkowe informacje przedstawione dzięki „trzeciemu wymiarowi”. Umożliwia łatwiejsze pojęcie przestrzeni, ukazanie wyników skomplikowanych analiz, prowadzenie dyskusji na tematy wymagające interaktywnej prezentacji. Pozwala na pobieranie danych w formatach oprogramowania dedykowanego do obsługi plików 3D – ułatwiając tym samym pracę projektantom jak i uczniom czy studentom. Jest bazą informacji (nie licząc danych z Geoportalu miejskiego) dotyczących wysokości budynków, przesłaniania, analizy cienia, przekrojów przez teren. Jest także narzędziem wstępnie projektowym – wizualizującym koncepcyjną zabudowę, czy projektowane obiekty. Funkcjonalności są dopełnione przez połączenie ze sobą wielu źródeł danych takich jak chmura punktów ze skaningu lotniczego, modelu mesh 3D czy modeli terenu w pełni rzeźbionych zgodnie z pomiarami wysokościowymi.

Lublin 3D jako aplikacja rozwijająca się, skoncentrowana jest na interakcję z mieszkańcami Lublina. Wszelkie uwagi i komentarze są mile widziane.

Lublin grafika 3D - zrzut ekranu