Wskaźniki miasta inteligentnego

Ważne jest, by wdrażane działania z kategorii „smart” służyły podnoszeniu jakości życia mieszkańców. Zbadaniu wpływu wdrażanych projektów służą licznie opracowywane raporty. Odpowiednio dobrane wskaźniki i ich skrupulatna analiza pozwala zidentyfikować mocne i słabe strony miasta, a tym samym wskazać braki i główne kierunki działań. Konsekwencją przyjętej polityko rozwoju było wdrożenie w Lublinie między innymi normy ISO 37120, która pozwala na ocenę rezultatów działań zrealizowanych w mieście oraz stopnia ich efektywności. Dodatkowym jej atutem – oprócz diagnozy rozwoju miasta – jest jednolity, przyjęty na całym świecie sposób raportowania, który umożliwia benchmarking miast.

W 2022 r. upłynęła data obowiązywania uzyskanego przez Gminę Lublin Certyfikatu zarządzania usługami miejskimi i jakością życia. Nie zakończyło to jednak procesu monitorowania rozwoju obszaru smart city w Lublinie. Z wynikami monitoringu można zapoznać się w cyklicznych raportach Wskaźników usług miejskich i jakości życia zgodnych z metodologią PN-ISO 37120:2015-03 dostępnych poniżej.

Norma PN-ISO 37120:2015-03 – (Zrównoważony rozwój społeczny: wskaźnik dla usług miejskich i jakości życia)

Certyfikat zgodności z Polską Normą PN-ISO 37120: 2015-03 Zrównoważony rozwój społeczny – Wskaźniki usług miejskich i jakości życia jest jednocześnie pierwszym wydanym przez Polski Komitet Normalizacyjny (PKN). Opublikowana w maju 2014 r. przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną w Genewie Norma ISO 37120 ma za zadanie wspierać miasta w efektywnym zarządzaniu poprzez zdefiniowanie i określenie transparentnej metodologii obliczeń dla 100 wskaźników określających rożne aspekty funkcjonowania miasta. Wskaźniki te zostały jednoczenie uporządkowane w 17 kategoriach, związanych z zagadnieniami takimi jak: gospodarka, edukacja, środowisko, finanse, zdrowie, bezpieczeństwo, transport, rekreacja, energetyka. Miasto Lublin zdobyło certyfikat za zgodność metod pomiaru z Normą ISO 37120 dla aż 96 ze 100 wskaźników. Było to możliwe dzięki trwającym kilka miesięcy pracom, które rozpoczęły się od dokładnej analizy metodyki opisanej w normie oraz określeniu źródeł danych do przeprowadzenia niezbędnych obliczeń. Ten najdłuższy etap zakończony stworzeniem raportu zrównoważonego rozwoju został przeprowadzony przez Wydział Strategii i Przedsiębiorczości i nie udałby się bez bardzo dobrej współpracy pozostałych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Lublin oraz podmiotów zewnętrznych.

Monitorowanie inteligentnego rozwoju miasta przy pomocy Normy ISO 37120 niesie dla Lublina ogromne korzyści wynikające z przejrzystego oraz jednolitego sposobu monitorowania i raportowania stanu rozwoju miasta.  Przyczynia się to do zwiększania zaufania mieszkańców miasta i wzmacnia ich zaangażowanie w procesy zarządzania miastem. Pozwala w łatwy sposób zdobyć interesariuszom przekrojową wiedzę o mieście i jakości życia mieszkańców. Norma ISO 37120 umożliwia również porównywanie danych na przestrzeni czasu lub pomiędzy innymi miastami na całym świecie. W Polsce, oprócz Lublina, jak dotychczas normę wdrożyły: Gdynia, Gdańsk, Polanica Zdrój, Warszawa oraz Kielce.

„Lublin. Wskaźniki usług miejskich i jakości życia zgodne z metodologią PN-ISO 37120:2015-03” to druga odsłona raportu stanowiącego zestawienie wskaźników statystycznych zgodnych tzw. normą „smart city”.

W raporcie znajdują się dane dla ponad 100 wskaźników, określających różne aspekty funkcjonowania miasta, zgrupowanych w 17 kategoriach, takich jak np. gospodarka, edukacja środowisko, finanse, transport czy energetyka, w latach 2016–2020. Z uwagi na przyjętą metodologię niniejszy dokument nie ma charakteru analitycznego, lecz jest statystycznym zestawieniem danych dla Lublina w zakresie rozwoju obszaru smart city.