Smart city Lublin

Koncepcja miasta inteligentnego zakłada ciągły, nieprzerwany rozwój dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii w każdym obszarze funkcjonowania. Standardowy podział wymiarów oddziaływania smart city skupiony jest na: gospodarce, mobilności, środowisku, społeczeństwie, zarządzaniu miastem oraz ogólnej jakości życia. Konieczne więc staje się przewartościowanie potrzeb miasta poprzez odejście od skoncentrowania się wyłącznie na technologii i twardej infrastrukturze, a skupienie się na nawiązywaniu efektywnego dialogu i współpracy z mieszkańcami oraz opracowania dobrego podłoża strategicznego.

Miasto Lublin już od czasów poprzedniej Strategii Lublin 2020 konsekwentnie podnosi poziom inteligencji miejskiej oraz realizuje ideę smart city, zgodną z paradygmatem Human Smart City 3.0, w ramach którego mieszkańcy współtworzą miasto i mają realny wpływ na podejmowanie decyzji. W ramach dotychczasowych projektów udało się zrealizować m.in. system zarządzania ruchem, zmodernizowano transport publiczny w kierunku zeroemisyjnym, uruchomiono szereg rozwiązań w formie e-usług i systemów wspierających transparentność danych publicznych np. geoportal, model 3d miasta czy portal open data.

Panorama Lublina

Realizowano również wiele projektów o charakterze partycypacyjnym, mających na celu włączenie mieszkańców w życie społeczne, dając im odpowiednie narzędzia i możliwości interweniowania w obszarach dla nich najważniejszych. Warto również wspomnieć o rozwiązaniach mających na celu budowanie efektywności energetycznej oraz bezpieczeństwa energetycznego wdrażanych przez spółki miejskie, np. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie, które poczyniło inwestycje w systemy zarządzania siecią wodno-kanalizacyjną, czy też budowę farmy fotowoltaicznej. Wszelkie zrealizowane projekty umożliwiają dalszy rozwój i wdrażanie nowych elementów w celu stworzenia pełnej inteligentnej infrastruktury miasta.

  • inteligentna gospodarka (smart economy) – gospodarka oparta o zaawansowane technologie i rozwiązanie IT;
  • inteligentna mobilność (smart moblity) – zintegrowane systemy transportowe, rozwiązania z zakresu ITS, integracja systemów publicznego transportu;
  • inteligentne środowisko (smart environment) – rozwiązania z zakresu efektywności energetycznej, wykorzystywania odnawialnych źródeł energii, optymalizacja kosztów środowiskowych;
  • inteligentne społeczeństwo (smart people) – zarządzanie jakością kapitału społecznego, włączenie społeczeństwa w procesy kreowania rozwoju miasta, zwiększenie kreatywności mieszkańców oraz podnoszenie ich świadomości na nowoczesne technologie i rozwiązania;
  • inteligentna jakość życia (smart living) – bogata oferta usług miejskich, szeroki dostęp do infrastruktury IT, zapewnienie bezpieczeństwa na terenie miasta;
  • inteligentne zarządzanie miastem (smart governance) – transparentność działania, jakość i dostępność usług publicznych, inteligentne zarządzanie publiczne, partycypacja społeczna w podejmowaniu decyzji.
Infografika Generacje Smart City. Smart City 1.0 Pojawienie się wielu dostawców technologii. Smart City 2.0 Miasta zainteresowane są nowoczesnymi rozwiązaniami. Smart City 3.0 Mieszkańcy zaczynają współtworzyć miasto i mają realny wpływ na podejmowane decyzje. Smart City 4.0 Najnowsza generacja, która posiada cechy pozostałych oraz uzupełniona jest o integralność przestrzenną i technologiczną z nawiązaniami, które jeszcze nie zostały opracowane.