Networking

Smart City = Open City

Lublin jest miastem otwartym, dobrze skomunikowanym z otoczeniem, posiadającym rozbudowane relacje zewnętrzne. Lublin jest miastem otwartym kulturowo na budowanie więzi regionalnych i metropolitalnych, jest także otwarty na mieszkańców i swoich interesariuszy. Działania zmierzające do sieciowania się miasta w skali międzynarodowej w obszarze tematycznym smart city pozwalają na przekazywanie informacji, wiedzy oraz promocji miasta.

W dniu 5 grudnia 2018 r. Konsorcjum MOBiLus wygrało projekt ogłoszony przez Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT) w celu utworzenia wspólnoty wiedzy i innowacji (KIC) w dziedzinie Mobilności w mieście – zaprojektowania, zbudowania i wdrożenia nowatorskich systemów zapewniających bardziej zrównoważony transport miejski. Od 1 stycznia 2019 r. nosi nazwę EIT Urban Mobility i zrzesza 90 organizacji partnerskich m.in. Lublin.

Celem EIT Urban Mobility jest wzmocnienie europejskiej konkurencyjności, poprawa dostępu do mobilności i zwiększenie atrakcyjność miast. Motto konsorcjum „Mobility for Liveable Urban Spaces” (Mobilność dla lepszych warunków w przestrzeni miejskiej) dotyczy przepływu ludności, łączenia społeczności i odtwarzanie na nowo przestrzeni publicznych.

Logo eit Urban Mobility

Polish Circular Hotspot jest publiczno-prywatną platformą współpracy wszystkich środowisk mających realny wpływ na zmiany cyrkularne w Polsce. Pracuje nad wprowadzaniem innowacyjnych, kompleksowych, praktycznych i skalowanych rozwiązań we wszystkich sektorach gospodarki. Współpracuje z samorządami, administracją, naukowcami oraz biznesem, zarówno z lokalnymi firmami, jaki i z tymi o zasięgu ogólnopolskim. Skupia różne branże, w tym budownictwo, żywność, opakowania, elektronikę, plastik, transport, energetykę i tekstylia.

Logo Polish Circulart Hotspot

Celem Akademii FORCE jest zebranie interesariuszy z miast partnerskich, miast niebędących partnerami i innych interesariuszy, w celu wymiany doświadczeń z zakresu gospodarki o obiegu zamkniętym, wspierania rozwoju i rozpowszechniania modeli zarządzania opartych na łańcuchu wartości.

Logo Force Cities Cooperating For Circural Economy

Jako organizacja dążąca do zmiany systemów, Metabolic pracuje nad transformacją istniejącej globalnej gospodarki tak szybko, jak to możliwe – wspólnie z wpływowymi decydentami ­­­– w celu stymulacji zarządzania zrównoważonym rozwojem i zmian organizacyjnych.

Metabolic doradza rządom, firmom i organizacjom pozarządowym, jak dostosować się do szybko zmieniającego się kontekstu globalnego, tworząc jednocześnie przełomowe rozwiązania, które mogą radykalnie zmienić sposób funkcjonowania gospodarki na taką, która ma charakter regeneracyjny i „cyrkularny” z założenia.

Logo Metabolic

Instytut Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju INNOWO to organizacja pozarządowa, THINK to DO TANK działający w obszarze wspierania rozwoju innowacji i implementacji zmian systemowych w celu zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego. INNOWO współpracuje z różnymi grupami interesariuszy, takimi jak: naukowcy, administracja rządowa, decydenci, biznes i środowisko NGO w celu inicjowania wspólnych działań na rzecz poprawy sytuacji społeczeństwa i stanu środowiska.

Logo Innowo Instytut Innowacji i Odpowiedzianego Rozwoju

Open & Agile Smart Cities (OASC) jest międzynarodową siecią typu non-profit, której celem jest ukształtowanie jednolitych standardów oraz wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie wykorzystania otwartych danych i budowy innowacyjnych rozwiązań dla inteligentnych miast.

OASC wraz z 117 miastami na całym świecie wspólnie dąży do ustanowienia Minimalnego Mechanizmu Interoperacyjności, który charakteryzować się będzie przejrzystym mechanizmem funkcjonowania oraz łatwością adaptacji w każdym mieście, niezależnie od jego wielkości. Stworzenie takich standardów przyczyni się do transformacji cyfrowej w miastach oraz dostarczy skutecznych narzędzi do kreowania optymalnej polityki otwartych danych.

Logo Open& Agile Smart Cities

Bee Smart City to cyfrowa platforma stworzona na bazie startupu dotycząca zagadnień związanych z inteligentnymi rozwiązaniami w miastach na całym świecie. Bee Smart City to również zestaw narzędzi oraz obszerna baza przykładów wdrożeń inteligentnych projektów. Platforma umożliwia analizę oraz porównanie skuteczności implementowanych pomysłów. Jednak największą zaletą tego rozwiązania jest przede wszystkim możliwość edukacji i inspiracji na podstawie doświadczeń innych, co jest niezwykle istotne przy projektowaniu rozwiązań smart.

W samej bazie znajduję się obecnie 774 rozwiązań z zakresu smart z całego świata. W bazie można znaleźć również informacje na temat projektów zidentyfikowanych w mieście Lublin z różnych sektorów.

Logo bee smart city