Transformacja cyfrowa

Każdego dnia miasta gromadzą i przetwarzają ogromne ilości danych cyfrowych. Wykorzystane w należyty sposób usprawniają proces podejmowania decyzji i świadczenia usług. Należy, zatem zapewnić ich bezpieczeństwo i prywatność. Rolą samorządu jest podejmowanie działań na rzecz wspierania inicjatyw zapewniających lepsze wykorzystanie, przejrzystość i zarządzanie danymi w celu jeszcze lepszego projektowania rozwiązań podnoszących, jakość życia w miastach.

Stopniowa cyfryzacja różnych sfer działalności gospodarczej, społecznej, politycznej, administracyjnej oraz wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych w myśl zasady – City as a Platform – CaaP (miasto jako platforma) jest jedną z najbardziej dynamicznych zmian naszych czasów i jako ciągły proces konwergencji rzeczywistego i wirtualnego świata staje się głównym motorem innowacji i zmian w większości sektorów gospodarki, w tym miast.

Podnoszenie kompetencji i wdrażanie rozwiązań cyfrowych w administracji publicznej to konieczność podyktowana chęcią podnoszenia jakości i efektywności świadczonych usług, a tym samym jakości życia mieszkanek i mieszkańców.

Trzy osoby siedzące przy komputerach w kolorowym biurze

E-USŁUGI

Geoportal Miejski to interaktywna mapa miasta, służąca do pozyskiwania, przetwarzania i udostępniania danych geodezyjnych, geograficznych czy informacyjnych. Aplikacja uruchamia się stroną startową, z informacjami o zasadach korzystania z geoportalu. Tu deklarujemy swój status prawny. Następnie można dokonać wyboru jednego z serwisów, z którego na początku będziemy chcieli skorzystać. Każdy serwis ma inny zestaw danych np. mapa miasta, planowanie przestrzenne, mapa rowerowa, mapa turystyczna. W zakładce warstwy odnaleźć można różne podkłady mapowe (np. ortofotomapy) oraz dane informacyjne. Identyfikacja obiektów na mapie odbywa się poprzez kliknięcie w punkt, można również szybko odszukać działkę lub adres korzystając z odpowiednich przycisków, a także obliczyć długość trasy lub powierzchnię. Istnieje także możliwość wydruku skomponowanej przez siebie mapy wraz z ustawieniami dodatkowych parametrów.

Geoportal miejski - grafika z mapą miasta Lublin w tle

Lublin 3D to interaktywna mapa Lublina rozszerzająca funkcjonalność Geoportalu o dodatkowe informacje przedstawione dzięki „trzeciemu wymiarowi”. Umożliwia łatwiejsze pojęcie przestrzeni, ukazanie wyników skomplikowanych analiz, prowadzenie dyskusji na tematy wymagające interaktywnej prezentacji. Pozwala na pobieranie danych w formatach oprogramowania dedykowanego do obsługi plików 3D – ułatwiając tym samym pracę projektantom jak i uczniom czy studentom. Jest bazą informacji (nie licząc danych z Geoportalu miejskiego) dotyczących wysokości budynków, przesłaniania, analizy cienia, przekrojów przez teren. Jest także narzędziem wstępnie projektowym – wizualizującym koncepcyjną zabudowę, czy projektowane obiekty. Funkcjonalności są dopełnione przez połączenie ze sobą wielu źródeł danych takich jak chmura punktów ze skaningu lotniczego, modelu mesh 3D czy modeli terenu w pełni rzeźbionych zgodnie z pomiarami wysokościowymi.

Lublin grafika 3D - zrzut ekranu

Pod adresem https://ukosne.lublin.eu/ , udostępniona została przeglądarka prezentująca nowe cyfrowe dane przestrzenne dla Lublina:

  • model Mesh 3D – model 3D terenu całego miasta wraz z pokryciem – budynki, zieleń, etc.;
  • chmurę punktów – inwentaryzacja lotnicza, w której pomiary przedstawione są jako punkty w przestrzeni, tworząc zarys budynków, terenu, zieleni;
  • NMT i NMPT – numeryczny model terenu oraz numeryczny model pokrycia terenu.

Dane cyfrowe pochodzą z lipca 2022 roku i będą mieć wszechstronne zastosowanie, m.in. w planowaniu przestrzennym, analizach środowiskowych, projektowaniu robót budowlanych, czy wizualizacjach i działaniach marketingowych.

Już od dłuższego czasu Miasto Lublin stawia na intensywny rozwój danych przestrzennych, a miejskie serwisy wykorzystują najnowsze technologie. Realizacja umowy na opracowanie nowych danych cyfrowych Lublina – tzw. fotogrametrycznych – obejmowała pozyskanie zdjęć lotniczych, pionowych i ukośnych, a następnie opracowanie prawdziwej ortofotomapy, czyli pozbawionej pochylenia obiektów i martwych pól. Powstały ponadto cztery komplety zdjęć ukośnych, a następnie fotoplany. Uzyskane zdjęcia ukośne pozwoliły na wykorzystanie ich do nakładania tekstur na model 3D i podgląd obiektów z różnej perspektywy. Ważnym elementem zamówienia było również wykonanie skaningu laserowego (chmury punktów LiDAR). Na podstawie pozyskanych danych wraz z nałożonymi teksturami pochodzącymi ze zdjęć ukośnych powstał także nowy model Mesh 3D Lublina.

Obraz z serwisu ukosne.lublin.eu
Obraz z serwisu ukosne.lublin.eu

Wykonane na zlecenie miasta zdjęcia lotnicze objęły cały obszar miasta, łącznie o powierzchni około 156 km2. Z nowo pozyskanych danych mieszkańcy mogą skorzystać za pośrednictwem modułów Systemu Informacji Przestrzennej Lublina. Przeglądarka ukośnych zdjęć lotniczych, uzupełniona o dane z poprzednich lat, dostępna jest od grudnia 2022 r. Oprogramowanie pozwala m.in. na wyszukiwanie punktów adresowych, dokonywanie pomiarów przestrzennych (odległości, wysokości, powierzchni, pomiar elewacji, przekrój), podział widoku na dwa okna, importowanie i eksportowanie widoków, wczytywanie dodatkowych warstw: np. ulic oraz ewidencji (przebiegu i numerów działek).

Portal Otwarte Dane miasta Lublin to stale rozbudowywane repozytorium wiedzy oparte na danych tworzonych i przetwarzanych przez samorząd miasta oraz podległe mu jednostki. Odbiorcami korzystającymi z danych publicznych, obecnie i docelowo, są wszyscy zainteresowani wykorzystywaniem danych publicznych, tj.: zarówno osoby fizyczne jak i przedsiębiorstwa, jednostki administracji publicznej, organizacje pozarządowe, podmioty nauki, kultury i inni.

Z otwartych danych można korzystać bez ograniczeń. Należy jednak poinformować o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji od dostawcy danych. Zasoby uszeregowane są w grupy tematyczne porządkujące zgromadzone informacje. W ich ramach wyróżnić można: dane o wysokiej wartości, których wykorzystywanie wiąże się z istotnymi korzyściami dla społeczeństwa, środowiska i gospodarki oraz dane dynamiczne, czyli dane podlegające częstym aktualizacjom lub aktualizacjom w czasie rzeczywistym (np. dane środowiskowe, dane wygenerowane przez czujniki, dane o ruchu).

Udostępniane tu informacje mogą posłużyć do prowadzenia analiz, badań lub być wykorzystane na potrzeby rozwiązań sztucznej inteligencji.

Serwis PLIP zawiera aktualne informacje o zobowiązaniach z tytułu podatków i opłat wobec Gminy Lublin oraz pozwala uiścić należności w wygodny i szybki sposób. Tak można płacić podatki od nieruchomości, rolny, leśny i od środków transportowych od osób fizycznych, a także wnosić opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z tytułu użytkowania wieczystego oraz najmu i dzierżawy. Ta e-usługa Urzędu Miasta Lublin dostępna jest dla osób fizycznych, legitymujących się numerem pesel. Logowanie do Platformy Informacyjno-Płatniczej PLIP odbywa się przy pomocy profilu zaufanego. Platforma Informacyjno-Płatnicza PLIP dla Miasta Lublin powstała w ramach projektu „E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty – wysoka jakość usług, kompetencje i elektronizacja administracji samorządowej” z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Aplikacja „Przyjazne deklaracje” pomaga w prawidłowym wypełnieniu formularzy, które następnie można wysłać elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP. Istnieje również możliwość wydrukowania formularza i przesłania go pocztą lub osobistego złożenia w Urzędzie Miasta Lublin. Podatnicy, którzy złożą informację w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych przez ePUAP, decyzję ustalającą wysokość podatku otrzymają elektronicznie. Dostęp do aplikacji jest możliwy bezpośrednio ze strony internetowej deklaracje.lublin.eu lub też za pośrednictwem zakładki podatki i opłaty w katalogu miejskich e-usług dostępnych pod adresem e.lublin.eu.

Widok z aplikacji deklaracje.lublin.eu