Warsztaty Making-city: Dekarbonizacja sektora budynków – czym jest i jak ją osiągnąć?

W dniu 10 lutego 2023 r. Urząd Miasta Lublin we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Budownictwa Ekologicznego PLGBC w ramach projektu Making-city zorganizował warsztaty on-line, których celem było podjęcie dyskusji o problematyce dekarbonizacji budynków. Podczas spotkania poruszone zostały poniższe tematy:

  • Making-City i rola miasta Lublin w projekcie
  • Zerowy ślad węglowy budynków. Mapa drogowa dekarbonizacji budownictwa do roku 2050 – praktyczne wskazówki
  • Część warsztatowa dotycząca wyzwań i szans związanych z dekarbonizacją budownictwa w kontekście JST.

Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC (Polish Green Building Council) jest organizacją pozarządową, która od 2008 roku realizuje misję radykalnej poprawy projektowania, budowania i użytkowania budynków w Polsce tak, aby zrównoważone budownictwo stało się normą. W czerwcu 2021 r. PLGBC opublikowało raport: „Zerowy ślad węglowy budynków. Mapa drogowa dekarbonizacji budownictwa do roku 2050„, którego celem jest wskazanie ścieżki dekarbonizacji polskiego budownictwa prowadzącej do osiągnięcia neutralności klimatycznej. Polska jest sygnatariuszem porozumienia paryskiego, które nakłada na podpisanych zobowiązanie, aby globalne antropogeniczne emisje gazów cieplarnianych netto osiągnęły poziom zerowy około roku 2050. Unia Europejska, w ramach Europejskiego Zielonego Ładu, zakłada redukcję emisji gazów cieplarnianych o 55% do roku 2030. Osiągnięcie tych celów możliwe będzie dzięki dekarbonizacji wszystkich sektorów gospodarki. W takcie warsztatów uczestnicy mieli możliwość zapoznać się z rekomendacjami zawartymi w raporcie w odniesieniu do działań jakie już dziś powinny realizować polskie samorządy by sprostać postawionym przed nimi wyzwaniom.

Z treścią całego raportu można zapoznać się poniżej.

Raport PLGBC do pobrania

Niniejszy raport stanowi „mapę drogową”, która pomoże zobrazować, jak kompleksowe wyzwanie stoi przed Polską, aby do roku 2050 zdekarbonizować sektor budownictwa. Równocześnie jest wezwaniem do podjęcia konkretnych działań w określonych ramach czasowych. Redukowanie emisyjności budynków (w całym cyklu życia) wymaga nieustannego zaangażowania i współpracy wielu podmiotów. Współpraca ta jest kluczowym zadaniem dla wszystkich zainteresowanych stron. Do szerokiego grona interesariuszy zalicza się administrację rządową i samorządy, deweloperów, inwestorów oraz właścicieli budynków, projektantów (architekci i inżynierowie budownictwa), producentów materiałów i technologii budowlanych, wykonawców, zarządców budynków, instytucje finansowe oraz organizacje pozarządowe, stowarzyszenia zawodowe i uczelnie. Mapa drogowa obejmuje konkretne, określone w czasie działania dla wszystkich tych grup. Działania zostały dopasowane w taki sposób, aby ułatwić intensywną współpracę w całym łańcuchu wartości, bo taka jest niezbędna do wprowadzenia trwałych zmian.

Rozpoczęty w grudniu 2018 r. i koordynowany przez Fundację CARTIF, projekt MAKING-CITY to 60-miesięczny projekt współfinansowany z programu Horyzontu 2020. Jego celem jest zademonstrowanie transformacji miejskiego systemu energetycznego w kierunku inteligentnych i niskoemisyjnych miast, w oparciu o koncepcję Positive Energy District (PED). Modele operacyjne PED opracowane w MAKING-CITY pomogą miastom europejskim i innym miastom na całym świecie przyjąć długoterminową Wizję Miasta 2050 w zakresie transformacji energetycznej i zrównoważonej urbanizacji, jednocześnie przekształcając obywateli w aktorów tej transformacji.

Koncepcja PED zostanie przetestowana w dwóch miastach: Groningen (Holandia) i Oulu (Finlandia). Następnie zostanie ona powielona w 6 miastach-naśladowcach: Bassano del Grappa (Włochy), Kadiköy (Turcja), León (Hiszpania), Lublin (Polska), Trenczyn (Słowacja) i Vidin (Bułgaria). Technologie wybrane do wdrożenia w projekcie są dojrzałe lub już dostępne na rynku. Koncepcja PED jawi się jako krok wykraczający poza obecne europejskie przepisy budowlane, przynosząc duże zmiany strukturalne, społeczne, ekonomiczne i technologiczne w miastach.